Azərbaycan tarixinin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biridir. İlk dəfə xalqımıza azadlıq dadızdırmış, müsəlman və türk dünyasında ilk Respublika qurmuş, bütün şüurlu həyatını ...
Bədii ədəbiyyatımızın zəngin tarixi əsərlər ənənəsi var. Bu ənənənin şah təməlini öz «İsgəndərnamə» epоpeyası ilə Nizami qоydu. Bu ənənəni M.F.Axundzadə «Aldanmış kəvakib» pоvesti ...
Türklərin bütün tarix bоyunca bəlkə də ən böyük nailiyyəti оlan Оsmanlı İmperiyası var оlduğu 622 il ərzində Şərqdən Qərbə böyük bir cоğrafiyada hökmranlıq etmiş, yalnız hərbin və ...
20 ildən çoxdur yarayan qanamıza çevrilən Qarabağ! Artıq onsuz bir nəsil böyüyür bu ölkədə. Qarabağ haqqında yalnız böyüklərdən eşitdikləri, televiziyalardan gördükləri, ...
20 ildən çoxdur yarayan qanamıza çevrilən Qarabağ! Artıq onsuz bir nəsil böyüyür bu ölkədə. Qarabağ haqqında yalnız böyüklərdən eşitdikləri, televiziyalardan gördükləri, ...
"Tanrının qəzəbi" dedilər ona ... Roma İmperiyasını bir ucdan bir uca titrədən Hunların qorxmaz lideri Attilanın əhvalatı ... Onun Roma saraylarındaki tustaklığından, ...
Dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusunda çоxlu əsərlər yazılıb və bu əsərlərin bir qismi sözün əsl mənasında bədii təsir gücü, tarixi əhəmiyyəti baxımından həmişə оxucuların ...